Thông tin liên hệ
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ: 806/A16 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điện Thoại: (0254). 3622979
Di Động: 090 282 7718
Email: congchungbrvt@gmail.com hoặc contact@congchungbrvt.com
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 090.282.7718

Bộ luật dân sự


B Ộ L U Ậ T D Â N S Ự
CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LỜI NÓI ĐẦU
 
Pháp luật dân sự Việt Nam là công cụ pháp lý thúc đẩy giao lưu dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kế thừa và phát triển pháp luật dân sự Việt Nam từ trước đến nay, cụ thể hoá Hiến pháp năm 1992, Bộ luật dân sự có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật nước nhà, tạo cơ sở pháp lý nhằm tiếp tục giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy dân chủ, bảo đảm công bằng xã hội, quyền con người về dân sự. Bộ luật dân sự góp phần bảo đảm cuộc sống cộng đồng ổn định, lành mạnh, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hoá dân tộc hình thành trong lịch sử lâu dài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành
phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG I: NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
CHƯƠNG II: CÁ NHÂN

MỤC 1: NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ, NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN
MỤC 2: QUYỀN NHÂN THÂN
MỤC 3: NƠI CƯ TRÚ
MỤC 4: HỘ TỊCH
MỤC 5: GIÁM HỘ
MỤC 6: TUYÊN BỐ MẤT TÍCH, TUYÊN BỐ CHẾT
CHƯƠNG III: PHÁP NHÂN
MỤC 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÁP NHÂN
MỤC 2: CÁC LOẠI PHÁP NHÂN
CHƯƠNG IV: HỘ GIA ĐÌNH, TỔ HỢP TÁC
MỤC 1: HỘ GIA ĐÌNH
MỤC 2: TỔ HỢP TÁC
CHƯƠNG V: GIAO DỊCH DÂN SỰ
CHƯƠNG VI: ĐẠI DIỆN
CHƯƠNG VII: THỜI HẠN
CHƯƠNG VIII: THỜI HIỆU
PHẦN THỨ HAI: TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG II: CÁC LOẠI TÀI SẢN
CHƯƠNG III:NỘI DUNG QUYỀN SỞ HỮU
MỤC 1: QUYỀN CHIẾM HỮU
MỤC 2: QUYỀN SỬ DỤNG
MỤC 3: QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT
CHƯƠNG IV: CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU
MỤC 1: SỞ HỮU TOÀN DÂN
MỤC 2: SỞ HỮU CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
MỤC 3: SỞ HỮU TẬP THỂ
MỤC 4: SỞ HỮU TƯ NHÂN
MỤC 5: SỞ HỮU CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP
MỤC 6: SỞ HỮU HỖN HỢP
MỤC 7: SỞ HỮU CHUNG
CHƯƠNG V: XÁC LẬP, CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU
MỤC 1: XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU
MỤC 2: CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU
CHƯƠNG VI: BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU
CHƯƠNG VII: NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC VỀ QUYỀN SỞ HỮU
PHẦN THỨ BA: NGHĨA VỤ DÂN SỰ VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
MỤC 1: NGHĨA VỤ DÂN SỰ
MỤC 2: THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ
MỤC 3: TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ
MỤC 4: CHUYỂN GIAO QUYỀN YÊU CẦU VÀ CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ
MỤC 5: BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ
MỤC 6: CHẤM DỨT NGHĨA VỤ DÂN SỰ
MỤC 7: HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
CHƯƠNG II: HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THÔNG DỤNG