Thông tin liên hệ
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ: 806/A16 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điện Thoại: (0254). 3622979
Di Động: 090 282 7718
Email: congchungbrvt@gmail.com hoặc contact@congchungbrvt.com
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 090.282.7718

THẨM QUYỀN CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP
Một doanh nghiệp có thể mở nhiều chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, vậy tư cách pháp nhân của chi nhánh và thẩm quyền của người đứng đầu chi nhánh như thế nào?

Khoàn 1 và 2 Điều 45 Luật doanh nghiệp quy định:

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Khoản 1, 2, 5 và 6 Điều 84 Bộ luật dân sự quy định:

1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

5. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền.

6. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp phải lập văn bản ủy quyền cho người đứng đầu Chi nhánh làm đại diện theo ủy quyền của Doanh nghiệp, thì người đứng đầu Chi nhánh mới có thẩm quyền ký kết hợp đồng, giao dịch với bên thứ ba.

Người đại diện theo ủy quyền của Doanh nghiệp chỉ được đại diện cho Doanh nghiệp trong phạm vi được ủy quyền và thời hạn ủy quyền ghi trong văn bản ủy quyền. Các hợp đồng, giao dịch do người đại diện theo ủy quyền của Doanh nghiệp ký kết ngoài phạm vi ủy quyền hoặc trong phạm vi ủy quyền nhưng khi văn bản ủy quyền đã hết thời hạn thì không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với Doanh nghiệp.

Việc xác định đúng thẩm quyền của người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo cho các hợp đồng, giao dịch được ký kết có giá trị pháp lý cũng như đảm bảo quyền lợi của các bên trong hơp đồng, giao dịch.